Nástěnka

Veškerá dokumentace vydávaná DDM k soutěžím, zájmovým útvarům, k táborům (přihlášky, táborový řád,všeobecné informace) aj.jsou zpracovávány výlučně pro potřeby DDM ASTRA Zlín. V této podobě nemohou být používány jako vzor jiným organizacím. Originály těchto dokumentů jsou zapsány a archi-
vovány podle Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více aktualit